Algemene Voorwaarden Cursussen

Deze algemene voorwaarden cursussen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ToHealth! (hierna te noemen cursusaanbieder) en deelnemers aan een online programma van ToHealth! (hierna te noemen cursusdeelnemer). De online programma’s worden hierna ‘cursus’ genoemd.

ToHealth! hanteert onderstaande algemene voorwaarden cursussen.

Artikel 1 – Informatie

De cursusdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de cursus. Dit gebeurt door middel van actuele informatie op de website.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving voor cursusdeelname geschiedt via de aankoop in de webshop. De cursusdeelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving. Indien van toepassing ontvangt de cursusdeelnemers persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. Deze inloggegevens zijn alleen bestemd voor de ingeschreven cursusdeelnemer en mogen niet gedeeld worden met anderen.

Deelname aan de cursus geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Artikel 3 – Betaling

Voor de deelname aan een online programma van ToHealth! is een vergoeding verschuldigd.

De verschuldigde vergoeding staat vermeld op de website van ToHealth!, bij het betreffende online programma.

De cursusdeelnemer krijgt de keuze om de vergoeding direct ineens te betalen via de website, of de vergoeding in termijnen te betalen. Het aantal termijnen en het maandbedrag staat vermeld bij het online programma. Afschrijving vindt telkens plaats exact een maand later dan de datum van inschrijving. Bij een stornering of mislukte incasso, mag ToHealth! de daarmee gemoeide kosten bij scholingsdeelnemer in rekening brengen. Bij een stornering of mislukte incasso, krijgt cursusdeelnemer nog zeven dagen de tijd de vergoeding naar het rekeningnummer van ToHealth! over te schrijven. Na deze termijn mag ToHealth! cursusdeelnemer de toegang tot het online programma ontzeggen. Een stornering of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting voor het online programma blijft bestaan.

 Artikel 4 – Annulering

Voor aankoop van online producten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling indien er direct inloggegevens worden verstrekt en 14 dagen na start van een programma indien er geen sprake is van inloggen.

Annulering van de aankoop dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de cursusaanbieder de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt u 100% van het door u betaalde cursusgeld retour.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Scholingsaanbieder neemt de verplichting op zich om naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden cursussen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door cursusdeelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het cursusmateriaal, de inhoud van de cursus, de toepassing of het resultaat daarvan. Cursusdeelnemer verplicht zich de cursusaanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de cursussetting te houden en niet aan derden door te geven. Als dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Artikel 7 – Respectvolle omgang

Van cursusaanbieder en cursusdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering, kan de cursusdeelnemer hierop worden aangesproken door de cursusaanbieder. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de cursusdeelnemer de toegang tot de cursus en/of de besloten Facebook-groep te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 8 – Copyright

Alle intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot het cursusmateriaal, aanvullende documentatie, opdrachten en alle overige door cursusaanbieder in het kader van de cursus gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de cursusaanbieder.

Het is de cursusdeelnemer niet toegestaan om deze materialen en dergelijke in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Dit is in strijd met de intellectuele (eigendoms-)rechten van cursusaanbieder.

Artikel 9 – Video, geluidsopnamen en screenshots

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van het cursusmateriaal is niet toegestaan.

Artikel 10 – Disclaimer

De inhoud van het online cursusaanbod is alleen bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook.

Niets uit het online cursusaanbod is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Bespreek (potentiële) beslissingen over je gezondheid altijd met je eigen arts of behandelaar.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 9 april 2021.

Algemene Voorwaarden Kortingsbonnen

TOHEALTH! KORTINGSBON VOORWAARDEN & INFORMATIE

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden zijn deze kortingsbonvoorwaarden van toepassing op door ToHealth! (“ToHealth!”) uitgegeven kortingsbonnen. Door gebruik te maken van een ToHealth! kortingsbon aanvaard je deze kortingsbon- voorwaarden en verbind je je ertoe deze na te leven.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ToHealth! uitgegeven kortingsbonnen (hierna “Kortingsbon” genoemd) die worden verkocht door ToHealth! en door ToHealth! aangewezen derde partijen.
 2. Iedere Kortingsbon is voorzien van een unieke code. Iedere Kortingsbon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de Kortingsbon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.
 3. Om een Kortingsbon te gebruiken dien je door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces zie je bovenaan de vraag “Als je een couponcode hebt, kun je deze hieronder gebruiken.”. Vul op de aangegeven plaats de exacte code in.
 4. De waarde en vervaldatum vind je op de Kortingsbon en/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Kortingsbon is geldig gedurende 12 maanden. Na de vervaldatum kan de Kortingsbon niet meer worden gebruikt.
 5. Kortingsbonnen uitgegeven door ToHealth! en/of door ToHealth! aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webshop www.tohealth.nl.
 6. Kortingsbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de Kortingsbon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Kortingsbon heeft plaatsgevonden en alleen gedurende de geldigheidsduur van de Kortingsbon.
 7. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Kortingsbon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL, PayPal of Bancontact.
 8. In geval van restitutie ontvang je een Kortingsbon met eenzelfde waarde als je hebt gebruikt om je bestelling af te rekenen.
 9. Het is niet toegestaan Kortingsbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 10. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Kortingsbonnen wordt ontzegd.
 11. Het is niet toegestaan Kortingsbonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 12. Deze kortingsbonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de kortingsbonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Kortingsbon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Kortingsbonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kortingsbonvoorwaarden.
 13. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Kortingsbonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met info@tohealth.nl. ToHealth! zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

In dit document zijn opgenomen de algemene voorwaarden kortingsbonnen van ToHealth! gevestigd aan Straatweg 161, 3621 BL te Breukelen.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden kortingsbonnen: 9 april 2021.