Privacyverklaring ToHealth!

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Jocelyn Vlaar, als jouw behandelende therapeut een dossier aanleg.

Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Volgende gegevens worden in het dossier vastgelegd:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je klantnummer
 • Je geboortedatum
 • Je telefoonnummer en e-mailadres
 • Je huisarts
 • Je ziektekostenverzekeraar en verzekeringsnummer

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als je behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Je hebt te allen tijde recht tot inzage in jouw cliëntendossier. Je hebt te allen tijde het recht jouw gegevens te laten verwijderen. De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens langdurige ziekte/overlijden.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij jouw zorgverzekeraar. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je klantnummer en uw geboortedatum
 • Je ziektekostenverzekeraar (als bekend) en verzekeringsnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maak ik in ieder geval gebruik van een derde partij voor:

 • Het opsturen van jouw bloed en/of ontlasting naar laboratoria.
 • Het aanmelden van een cliënt bij een leverancier van supplementen zodat deze supplementen (door jou als particulier besteld kunnen worden)

Voor het verwerken van persoonsgegevens ten behoeven van laboratorium onderzoek zal door het laboratorium apart toestemming worden gevraagd.

Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wat zijn uw rechten?

Je bent mijn klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens ik wel of niet van je ontvang. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen.

Je mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van je heb. Dit overzicht verstrek ik kosteloos.

Indien je meent, dat ik bepaalde gegevens over jou onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kun je om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Indien je niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kun je mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van jou ontvangen gegevens gebruik. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kun je mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen.

Indien je dat wenst, kun je mij vragen je gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van jouw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.

Indien ik van derden persoonlijke informatie van jou ontvang, dan informeer ik je over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Wat is de situatie indien je mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede zorg staat of valt met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie.

Heb ik onvoldoende informatie om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik je informeren dat ik de benodigde of gewenste zorg voor je niet kan uitvoeren.

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over de wijze waarop ik omga met jouw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop ik met jouw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat je hierover eveneens contact met mij opneemt. Ik beloof je dat deze klacht mijn aandacht krijgt.

Mocht je toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met jouw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Elektronische communicatie

Als je het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Ik raad je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Google Analytics

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiertoe ben ik een verwerkingsovereenkomst met Google aangegaan. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het adres van jouw computer (IP-adres) is echter gemaskeerd, waardoor er geen persoonlijke data gedeeld en achterhaald kunnen worden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en/of marketing doeleinden.

Gebruik van cookies

Ik maak bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Ik gebruik cookies om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via jouw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.

Wijziging van deze privacyverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.