Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden consulten

Gezondheidsconsulten

 • Tijdens het eerste consult (de anamnese) bespreken we je ingevulde anamneseformulier en krijg je veel informatie over je gezondheid en voedingspatroon. Het is handig om pen en papier mee te nemen zodat je aantekeningen kunt maken.
 • Ik werk aan de hand van laboratoriumdiagnostiek. Zonder goede diagnostiek kan ik geen goede diagnose en behandelplan maken.
 • Als orthomoleculair therapeut werk ik op basis van natuurlijke medicatie, soms echter zal ik je aanraden ondersteuning te vragen met allopathische middelen via je huisarts of specialist.
 • Borstafhankelijke baby’s zijn van harte welkom bij het consult. Oudere kindjes vragen op een andere manier aandacht, waardoor we sneller afgeleid raken van de informatie die je krijgt.
  Het is aan te raden om oudere kindjes niet mee te nemen naar het consult of om iemand mee te brengen die hen bezig kan houden terwijl ik je de informatie geef die je nodig hebt.
 • Ik streef ernaar de laboratoriumdiagnoses binnen twee weken uit te werken en per mail naar je te versturen. In sommige perioden lukt dat niet en bespreken we de analyseresultaten tijdens het consult. Ik vraag hiervoor jouw begrip.
 • Vragen naar aanleiding van de eerste uitwerking worden gratis beantwoord. Bij het consult is in principe één contactmoment inbegrepen. Verzamel je vragen dus in één mail. Heb je meer vragen of wil je snel antwoord, dan kun je een telefonisch consult afspreken (telefoonnummer 06-14 344 677).
 • Tijdens het consult worden in veel gevallen supplementen voorgeschreven. Je bent nooit verplicht supplementen via mij aan te schaffen! Voor supplementen die niet in het vaste assortiment zitten, krijgt je informatie over waar deze is aan te schaffen.
 • Ik kan geen adviezen geven over andere merken supplementen dan die ik zelf verkoop of voorschrijf, omdat ik geen ervaring heb met de dosering en vorm.

Communicatie (geldig voor alle consulten)

 • De communicatie verloopt doorgaans per mail; telefonische communicatie of toelichting is op afspraak ook mogelijk.
 • Belangrijk! Neem altijd contact op via ‘reply’ (ofwel ‘beantwoorden’), zodat ik onze eerdere mailwisseling kan teruglezen. Ik heb veel patiënten; steeds terugzoeken wat we eerder hebben besproken kost mij veel tijd en vergroot de kans op fouten.
 • Ik probeer vragen via de mail binnen enkele dagen tot maximaal een week te beantwoorden. In sommige perioden lukt dat niet altijd. Heb je een vraag die haast heeft, vermeld dan in de titel van je mail het woord ‘spoed’.
 • Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor je behandeling en het opnemen van contact hierover. Ik neem geen contact met je op wanneer een nieuwe fase van de behandeling ingaat, en ik kan het tijdsverloop van jouw behandeling niet voor je bijhouden.

Kosten en betaling (geldig voor alle behandelingen en consulten)

 • De actuele kosten van de verschillende consulten, vervolgconsulten en pakketten zijn te vinden op de website tohealth.nl. De prijzen van consulten zijn exclusief de kosten voor onderzoeken en supplementen.
 • Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de patiënt/cliënt geen kosten verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de patiënt/cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
  • Indien er sprake is van annuleren of verplaatsen vanwege een noodgeval of een zeer dringende reden, worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht, zulks ter beoordeling van de therapeut.
 • Bij het akkoord gaan met (ontlasting)onderzoeken, moeten de samples binnen een maand na het consult worden ingeleverd. Zo niet, dan vervalt de aanvraag. Vanwege de veranderende lichamelijke situatie, kunnen onderzoeken dan alleen nog plaatsvinden in combinatie met een nieuw (vervolg)consult. Bij reeds betaalde (ontlastings)onderzoeken wordt geen restitutie verleend.
 • In een aantal gevallen zal ervoor gekozen worden om bij kort overleg over de behandeling, geen kosten te berekenen.
 • Bij het voortijdig stopzetten van de behandeling worden deze reeds gemaakte kosten en uren doorberekend en als eindafrekening gepresenteerd.

Waarneming

Indien ik langdurig niet in staat ben mijn werkzaamheden uit te voeren, of in geval ik kom te overlijden, heb ik een overeenkomst gesloten met een waarnemer. Deze waarnemer kan jouw dossier inzien. Dit is noodzakelijk in het geval je behoefte hebt aan contact omtrent je behandeling en/of u je behandeling bij mijn waarnemer wenst voort te zetten.

Je kunt er ook voor kiezen dat mijn waarnemer geen inzage heeft in jouw dossier. In de door jou te ondertekenen behandelovereenkomst kun je aangeven wat jouw voorkeur heeft.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 26 oktober 2022.

Algemene Voorwaarden Cursussen

Deze algemene voorwaarden cursussen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ToHealth! (hierna te noemen cursusaanbieder) en deelnemers aan een online programma van ToHealth! (hierna te noemen cursusdeelnemer). De online programma’s worden hierna ‘cursus’ genoemd.

ToHealth! hanteert onderstaande algemene voorwaarden cursussen.

Artikel 1 – Informatie

De cursusdeelnemer wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de cursus. Dit gebeurt door middel van actuele informatie op de website.

Artikel 2 – Inschrijving

Inschrijving voor cursusdeelname geschiedt via de aankoop in de webshop. De cursusdeelnemer ontvangt een bevestiging van de inschrijving. Indien van toepassing ontvangt de cursusdeelnemers persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving. Deze inloggegevens zijn alleen bestemd voor de ingeschreven cursusdeelnemer en mogen niet gedeeld worden met anderen.

Deelname aan de cursus geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving verklaart men zich hiermee akkoord.

Artikel 3 – Betaling

Voor de deelname aan een online programma van ToHealth! is een vergoeding verschuldigd.

De verschuldigde vergoeding staat vermeld op de website van ToHealth!, bij het betreffende online programma.

De cursusdeelnemer krijgt de keuze om de vergoeding direct ineens te betalen via de website, of de vergoeding in termijnen te betalen. Het aantal termijnen en het maandbedrag staat vermeld bij het online programma. Afschrijving vindt telkens plaats exact een maand later dan de datum van inschrijving. Bij een stornering of mislukte incasso, mag ToHealth! de daarmee gemoeide kosten bij scholingsdeelnemer in rekening brengen. Bij een stornering of mislukte incasso, krijgt cursusdeelnemer nog zeven dagen de tijd de vergoeding naar het rekeningnummer van ToHealth! over te schrijven. Na deze termijn mag ToHealth! cursusdeelnemer de toegang tot het online programma ontzeggen. Een stornering of mislukte incasso is geen opzegging of annulering. De betalingsverplichting voor het online programma blijft bestaan.

 Artikel 4 – Annulering

Voor aankoop van online producten geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag van de bestelling indien er direct inloggegevens worden verstrekt en 14 dagen na start van een programma indien er geen sprake is van inloggen.

Annulering van de aankoop dient binnen deze termijn en schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de cursusaanbieder de annuleringsdatum is. Bij tijdige annulering ontvangt u 100% van het door u betaalde cursusgeld retour.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Scholingsaanbieder neemt de verplichting op zich om naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden cursussen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door cursusdeelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van het cursusmateriaal, de inhoud van de cursus, de toepassing of het resultaat daarvan. Cursusdeelnemer verplicht zich de cursusaanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de cursussetting te houden en niet aan derden door te geven. Als dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Artikel 7 – Respectvolle omgang

Van cursusaanbieder en cursusdeelnemers wordt een respectvolle bejegening van elkaar en anderen verwacht. Indien er sprake is van een niet respectvolle benadering, kan de cursusdeelnemer hierop worden aangesproken door de cursusaanbieder. Indien na herhaalde waarschuwing geen verbetering optreedt, is het mogelijk de cursusdeelnemer de toegang tot de cursus en/of de besloten Facebook-groep te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.

Artikel 8 – Copyright

Alle intellectuele (eigendoms-)rechten met betrekking tot het cursusmateriaal, aanvullende documentatie, opdrachten en alle overige door cursusaanbieder in het kader van de cursus gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de cursusaanbieder.

Het is de cursusdeelnemer niet toegestaan om deze materialen en dergelijke in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken. Dit is in strijd met de intellectuele (eigendoms-)rechten van cursusaanbieder.

Artikel 9 – Video, geluidsopnamen en screenshots

Het maken van opnamen in beeld en/of geluid en screenshots van het cursusmateriaal is niet toegestaan.

Artikel 10 – Disclaimer

De inhoud van het online cursusaanbod is alleen bedoeld voor informatie-doeleinden. De inhoud is niet bedoeld voor diagnose, behandeling of genezing van welke ziekte of medische klacht dan ook.

Niets uit het online cursusaanbod is bedoeld als medisch advies of als informatie voor doe-het-zelf behandelingen of therapieën. Bespreek (potentiële) beslissingen over je gezondheid altijd met je eigen arts of behandelaar.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 9 april 2021.

Algemene Voorwaarden Kortingsbonnen

TOHEALTH! KORTINGSBON VOORWAARDEN & INFORMATIE

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden en Algemene Voorwaarden Cursussen zijn deze kortingsbonvoorwaarden van toepassing op door ToHealth! (“ToHealth!”) uitgegeven kortingsbonnen. Door gebruik te maken van een ToHealth! kortingsbon aanvaard je deze kortingsbonvoorwaarden en verbind je je ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ToHealth! uitgegeven kortingsbonnen (hierna “Kortingsbon” genoemd) die worden verkocht door ToHealth! en door ToHealth! aangewezen derde partijen.
 • Iedere Kortingsbon is voorzien van een unieke code. Iedere Kortingsbon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de Kortingsbon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats.
 • Om een Kortingsbon te gebruiken dien je door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces zie je bovenaan de vraag “Als je een couponcode hebt, kun je deze hieronder gebruiken.”. Vul op de aangegeven plaats de exacte code in.
 • De waarde en vervaldatum vind je op de Kortingsbon en/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Kortingsbon is geldig gedurende 12 maanden. Na de vervaldatum kan de Kortingsbon niet meer worden gebruikt.
 • Kortingsbonnen uitgegeven door ToHealth! en/of door ToHealth! aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via de webshop www.tohealth.nl.
 • Kortingsbonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van de Kortingsbon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Kortingsbon heeft plaatsgevonden en alleen gedurende de geldigheidsduur van de Kortingsbon.
 • Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Kortingsbon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDEAL, PayPal of Bancontact.
 • In geval van restitutie ontvang je een Kortingsbon met eenzelfde waarde als je hebt gebruikt om je bestelling af te rekenen.
 • Het is niet toegestaan Kortingsbonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Kortingsbonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan Kortingsbonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze kortingsbonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de kortingsbonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Kortingsbon te raadplegen. Blijf je na ingaan van de wijzigingen Kortingsbonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde kortingsbonvoorwaarden.
 • Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Kortingsbonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met info@tohealth.nl. ToHealth! zal je e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.

In dit document zijn opgenomen de Algemene Voorwaarden Kortingsbonnen van ToHealth! gevestigd aan Straatweg 161, 3621 BL te Breukelen.

Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden kortingsbonnen: 9 april 2021.